Bla bla BIONICA és un programa de conferències i xerrades sobre projectes de creació, comissariat i reflexió teòrica entorn a l’art, ciència, tecnologia i societat, liderat per dones.

Bla bla BIONICA es  un programa de conferencias y charlas acerca de proyectos de creación, comisariado y reflexión teórica entorno al arte, ciencia, tecnología y sociedad, liderado por mujer


DILLUNS 27 DE DESEMBRE I 19.30-21:00

TAULA 1: FRONTERES, DONES, TECNOLOGIES EN PROCESSOS CURATORIALS I D´EDUCACIÓ.

MESA1 : Fronteras , mujeres y tecnologías en procesos curatoriales y de educación. 


Feminisme i tecnologies: relacions i fronteres ARIANNA ESPOSITO

Feminisme i tecnologia: relacions i fronteres és una recerca de comissariat sobre la relació entre ésser humà i tecnologia des d’un enfocament feminista. S’abordarà, amb una actitud crítica, la frontera cada vegada més borrosa entre ésser humà i dispositius tecnològics a través la selecció de diverses pràctiques artístiques digitals que veuen com a protagonista el gènere femení.

Feminismo y tecnología: relaciones y fronteras es una investigación de comisariado sobre la relación entre ser humano y tecnología desde un enfoque feminista. Se abordará, con una actitud crítica, la frontera cada vez más borrosa entre ser humano y dispositivos tecnológicos a través la selección de varias prácticas artísticas digitales que ven como protagonista el género femenino.


Presentació del projecte «Toda la Teoría del Universo» SUSANA CHAU

Una descripció de les experiències i projectes sobre l’encreuament d’arts i tecnologies, que hem fet amb el col·lectiu Toda la Teoría del Universo durant 8 anys a la ciutat de Concepción; Xile.

Una descripción de las experiencias y proyectos  sobre la cruza de artes y tecnologías, que hemos hecho con el colectivo Toda la Teoría del Universo durante 8 años en la ciudad de Concepción, Chile.


Dígits en xarxa.  De la interacció a la participació creativa ISABEL RESTREPO

La presentació dóna compte dels processos de recerca-creació realitzats pel grup de recerca Hipertrópico, art i tecnologia, de la Facultat d’Arts de la Universitat de Antioquia a partir de dinàmiques de cooperació interdisciplinària, interinstitucional i comunitària. En particular, es destaca la configuració de xarxes per a l’apropiació tecnològica en processos socioculturals que involucren diversos actors de la comunitat. De manera que es considera la relació art i tecnologia des de possibilitats que van de la recepció interactiva a la creació participativa cultural.

La presentación da cuenta de los procesos de investigación-creación realizados por el grupo de investigación Hipertrópico, arte y tecnología, de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia a partir de dinámicas de cooperación interdisciplinar, interinstitucional y comunitaria. En particular, se destaca la configuración de redes para la apropiación tecnológica en procesos socioculturales que involucran diversos actores de la comunidad. De forma que se considera la relación arte y tecnología desde posibilidades que van de la recepción interactiva a la creación participativa cultural.


DIMECRES 29 DE DESEMBRE I 19:30 -21:00

TAULA 2: MATÈRIES I ESPÈCIES , ENTRE ALLÒ NATURAL I ALLÒ ARTIFICIAL

MESA 2: Materias y especies, entre lo natural y lo artificial.


Sistema natural de xarxes YTO ARANDA

“Sistema Natural de Redes” engloba 4 projectes d’art, naturalesa i tecnologia fonamentats en recerca i creació entorn del Bosc Esclerófilo Xilè . Compartiré les experiències: «Natural Network System», instal·lació, Àustria 2019. «Los Secretos del Bosque Esclerófilo» projecte comunitat en pandèmia, Xile 2020. «Esclerófilas» relació profunda de dones + bosc, 14 Biennal de l’Havana, Cuba 2021 i «Memòria Endèmica» projecte en procés.

«Sistema Natural de Redes» engloba 4 proyectos de arte, naturaleza y tecnología fundamentados en investigación y creación en torno al Bosque Esclerófilo Chileno. Compartiré las experiencias: «Natural Network System», instalación, Austria 2019. «Los Secretos del Bosque Esclerófilo» proyecto comunidad en pandemia, Chile 2020. «Esclerófilas» relación profunda de mujeres + bosque, 14 Bienal de la Habana, Cuba 2021 y «Memoria Endémica» proyecto en proceso.


Experiències multisensorials en el postantropocè? YOLANDA URIZ  

Al llarg de la història de l’art, les obres que utilitzen estímuls per als sentits de proximitat (gust, olfacte i tacte) són gairebé inexistents fins al segle vint. Mal anomenats sentits “menors”, els sentits de proximitat han estat relegats a l’ombra del visual o sonor majoritàriament a causa de l’auge humanista representat a l’home vitruvià. Després del fracàs de l’Antropocè, quin paper tenen aquests sentits que ens connecten la nostra essència animal? 

A lo largo de la historia del arte las obras que utilizan estímulos para los sentidos de proximidad (gusto, olfato y tacto) son casi inexistentes hasta el siglo veinte. Mal llamados sentidos “menores”, los sentidos de proximidad han sido relegados a la sombra de lo visual o sonoro mayormente debido al auge humanista representado en el hombre vitruviano. Tras el fracaso del Antropoceno,  qué papel juegan estos sentidos que nos conectan nuestra esencia animal?


El cos desplaçat, més enllà del purament humà BRISA MP

El cos desplaçat aborda diversos projectes entorn al cos, més enllà de la forma humana. En 2014 vaig crear un eix de recerca titulat PROTOBODY on volia repensar la corporalitat a partir de baixes tecnologies i el treball de “tocar” la matèria. Seguint amb aquest eix de recerca va néixer projecte LUCHA que explora eines d’Intel·ligència artificial instal·lant diverses capes de sentit i punts de vista crítics com a possibles corporalitats i identitats futures.

El cuerpo desplazado aborda varios proyectos entorno  al cuerpo,  más allá de la forma humana. En 2014 cree un eje de investigación titulado PROTOBODY donde quería repensar la corporalidad a partir de bajas tecnologías y el trabajo de “tocar” la materia. Siguiendo con ese eje de investigación nació proyecto LUCHA que explora herramientas de Inteligencia artificial instalando varias capas de sentido y puntos de vista críticos como posibles corporalidades e identidades futuras. 


DIJOUS 30 DE DESEMBRE I 19:30 -21:00


TAULA 3: ARXIU , COS I MITJIANS.

MESA 3: Archivo, cuerpo y medios. 


Arch-ID, un arxiu cartogràfic online JOANA BURD

Presentació del projecte de recerca i pràctica artística creativa sobre l’autorepresentació, construcció identitària i el seu impacte social, centrat en l’anàlisi dels nous processos de creació, recepció i compartició de continguts audiovisuals i transmèdia relacionats amb el cos i la identitat.

Presentación del proyecto de investigación y práctica artística creativa sobre la autorrepresentación, construcción identitaria y su impacto social, centrado en el análisis de los nuevos procesos de creación, recepción y compartición de contenidos audiovisuales y transmedia relacionados con el cuerpo y la identidad.

Ballant a través de la càmera MARTA ARJONA

La dansa i el moviment ofereixen milers de possibilitats de ser captades a través d’una càmera, s’anomena screendance o videodansa però costa que sigui reconegut com a gènere o format audiovisual. Quines són les claus per treballar-lo? Com s’arriba a visibilitzar el format quan aquest és desconegut? Quins factors externs ens ajuden a donar-lo veu? 

La danza y el movimiento ofrecen miles de posibilidades de ser captadas a través de una cámara, se llama screendance o videodanza pero cuesta que sea reconocido como género o formato audiovisual. ¿Cuáles son las claves para trabajarlo? ¿Como se llega a visibilizar el formato cuando este es desconocido? ¿Qué factores externos nos ayudan a darle voz?

Plataforma Vestibles MARÍA JOSÉ RÍOS

Conferència sobre la plataforma Vestibles de Xile, fundada per MJose Ríos que tracta sobre l’encreuament del tèxtil i el vestible amb noves tecnologies, l’objectiu de les quals és la generació de projectes a nivell personal, comunitari , difusió, educació i publicació.

Conferencia acerca de la plataforma Vestibles de Chile, fundada por MJose Ríos que trata acerca del cruce de lo textil y lo vestible con nuevas tecnologías, cuyo objetivo es la generación de proyectos a nivel personal, comunitario , difusión, educación y publicación.